Historia Klippans ungdomsgård

Historik för Helgelseförbundets Norrbottensmission

(korta utdrag ur jubileumsskrifter)

Helgelseförbundets verksamhet i Norrbotten började redan år 1888.
En av Helgelseförbundets första evangelister, J.A. Boström från Hidinge har berättat
hur han och Karl Pettersson från Vintrosa i slutet av maj 1888 reste med båt från Arboga till Stockholm och därifrån med ångaren "Niord" till Luleå. Vidare med båt från Luleå till Boden
och därifrån vidare med annan båt till Edefors och slutligen till Storbacken.
Härifrån skulle dom söka sig vidare fram till järnvägsbygget som pågick.
De gällde att gå två mil utan väg. En vänlig man ritade ut gångstigen på ett papper, och evangelisterna började vandringen, bärande ett ganska tungt bagage. De hade biblar
och böcker med som skulle spridas bland folket.
Helgelseförbundets styrelse hade gett dessa evangelister i uppdrag att medelst eget arbete förtjäna sitt uppehälle och därjämte predika Ordet för såväl järnvägsarbetare som den bofasta befolkningen. Jobb fick dom hos två troende män och möten höll dom i stugor, baracker och i det fria. Under hösten och vintern fick dom bedja med många frälsningssökande. Bröderna reste ner till Kumla för att vara med på Midsommarkonferensen på Torp året därpå. Därifrån sändes ytterligare evangelister till Norrbotten för att hjälpa till i arbetet.
Under årens lopp verkade både manliga och kvinnliga evangelister på Norrbottensfältet för
att "bryta ny mark", och Herren gav väckelser snart sagt över allt.

Den första tiden, under mer än 25 år samarbetade Helgelseförbundets evangelister i huvudsak med Svenska Missionsförbundet. Många visste inte av någon skillnad på dessa båda missionssällskap. Den gamle gode distriktsföreståndaren F. Säfström visade mycken välvilja mot evangelisterna, härbärgerade dem, satte dem i arbete och hjälpte dem till och med med medel, när det var klent med deras kassa. Så småningom uppstod svårigheter och man beslöt att som i södra Sverige bilda ungdomsförbund. 1917 beslutade 13 personer att bilda  "Norrbottens Evangeliska Ungdomsförbund Klippan".

Helgelseförbundets ledande princip hade varit att avhålla sig från församlingsbildande. 
Arbetet i Norrbotten hade krönts av framgångar för Guds rike och man började överväga om det inte krävdes en fastare arbetsform för den gemensamma verksamheten och för att understödja HG:s yttre mission, och så bildades det nya förbundet. En avgörande orsak var också den stora offergåvan på 600 kronor som kom från en privat givare. Vem skulle förvalta dessa pengar? Genom Klippan har genom åren åtskilliga evangelister sänts ut och flertalet missionärer. Flertalet ungdomsföreningar uppstod som sedermera blev församlingar.

En märklig händelse kan man läsa ur protokollet vid styrelsemöte av den 25 okt. 1919:
"Brev från patron Hedin upplästes, varav framgick att Ungdomsförbundets begäran, om bibelkurs i Långnäs, samt tillåtelse att avskilja och utsända evangelister för vintern 1919-1920, beviljades. Av 50-talet deltagare antogs 6 som Klippans evangelister och utsändes på Norrbottensfältet. Lärare var missionär Aug.Karlsson, Nanny Fredriksson
och evangelist Nils Renman.

En tid i Klippans historia anordnades bibelskolor för ungdom. Efterhand ersattes dessa med lägerveckor. För denna verksamhet kom Klippans ungdomshem som invigdes 1947 att bli ett betydande centrum för HF:s ungdomsverksamhet.

Klippans Ungdomshem blev också godkänt av Socialstyrelsen som semesterhem för trötta husmödrar.
Konferenser vid Pingst har traditionellt hållits i Södra Sunderbyn sedan Klippan bildades, förutom den första som hölls i Gammelstad.

(Uppgifter hämtade från jubileumsskrifter)